Organisatie

Organisatie

Team

Kleuterleidsters

1K: Tal Palfrey
2K: Lucienne Koimans
7K: Tamara La Lau / Marijke de Groot Boersma

Klassenleerkrachten

Klas 1: Babette Nova / Marie Weyens
Klas 2: Sietske van der Pol/ Roselein Maarleveld
Klas 3: Miranda Schouten / Marie Weyens
Klas 4: Esther Schouten vd Velden / Joly Janssen
Klas 5A: April van Delden / Joly Janssen
Klas 5C: Felix de Bont
Klas 6A: Lotte Kamsma / Isabelle van Damme
Klas 6C: Bente van Flierenburg / Judith Hendriks

Vakleerkrachten kunst en beweging

Euritmie volgens de Dynameïs methodiek: Lara Brummans, Anke Ottema en Anouk Overbeek
Euritmiebegeleiding: Satoko Murosaki, Mirjam Rietberg, Mayumi Eguro
Handvaardigheid: Marisa Palermo
Gymnastiek: Jaap Stolk en Marten Sparreboom

Zorg en IB

Intern Begeleider: Isabelle van Damme
Remedial teacher (rt) Joly Janssen, Phoebe Puts
Onderwijsassistent: Sanna Rosendahl
Therapeutische muzieklessen: Sangeetha Bout

Ondersteunend personeel 

Coördinator / Conciërge GGS 1: Ansio van Vorselen 
Leerlingenadministratie: Rosalie van Wegen  
Personeelsadministratie: Karen Vonder 
Schoolleider: Judith Hendriks
Uitvoerend bestuurder: Michel Dingarten

Vertrouwenspersoon

Minke Fuijkschot is de vertrouwenspersoon van onze school. In deze rol is zij het aanspreekpunt voor ouders en medewerkers die klachten willen bespreken. Ze vervult een rol waarin ze advies geeft en ondersteuning biedt. Het staat u vrij om contact met haar op te nemen zonder dat daarvoor verwijzingen of medeweten van anderen nodig zijn. Onze school heeft een klachtenregeling waarin de procedures bij klachten worden uitgelegd. Minke Fuijkschot kan u meer informatie geven over hoe deze klachtenregeling werkt.
telefoonnummer: 06-31631673
email via: mfuijkschot@hetabc.nl

Bestuur

Het bestuur van de Geert Groote School Plein valt onder Stichting Geert Groote Scholen Amsterdam. Ook Geert Groote School Roeske, Vrijeschool Parcival (Amstelveen), Vrijeschool Kairos, Vrijeschool Amsterdam West en Vrijeschool Thula vallen onder dit schoolbestuur.

Het bestuur van Stichting Geert Groote Scholen bestaat uit:

Uitvoerend Bestuurder:
Michel Dingarten

Toezichthoudend bestuur:
Rob van der Kolk, voorzitter
Mirelle Seinstra, bestuurslid
Nico Groot, bestuurslid

Contactgegevens Schoolbestuur: 
Stichting Geert Groote Scholen
www.vrijescholenamsterdam.nl
Uitvoerend bestuurder: Michel Dingarten
info@vrijescholenamsterdam.nl
Telefoonnummer: 020-6750419

Bezoekadres (op afspraak):
Eerste Nassaustraat 5, 1052 BD Amsterdam
Postadres: Postbus 75754 1070 AT Amsterdam

MR

De Geert Groote School Plein heeft een medezeggenschapsraad (MR). Daarnaast hebben de scholen binnen de stichting ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor bovenschoolse zaken. Deze GMR bestaat uit leden van de individuele medezeggenschapsraden van alle scholen binnen de stichting. 

Taken MR: openheid en overleg

De belangrijkste algemene wettelijke taak van de MR is het bijdragen aan het bevorderen van openheid en onderling overleg in de school. Een constructieve en open houding van de MR, de schooldirectie, medewerkers én ouders is daarvoor van belang.De MR adviseert over de organisatie en de dagelijkse gang van zaken op school. Tot de adviestaken horen bijvoorbeeld de begroting, beleidsvoornemens, uitbreiding of inkrimping van de school, het onderwijsprogramma, schoolreglementen, veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid en personeelszaken. 
De MR kan over alle zaken die de school betreffen aan de schoolleiding voorstellen doen, standpunten kenbaar maken en vragen stellen. De MR doet dat schriftelijk en mondeling, onder meer tijdens besprekingen met de schoolleiding. De schoolleiding reageert inhoudelijk richting de MR op de voorstellen, standpunten en vragen.
Ten aanzien van een aantal van bovengenoemde zaken heeft de MR een wettelijk instemmingsrecht of adviesrecht. Het instemmingsrecht houdt in dat de school voorafgaand aan het nemen van een besluit de instemming van de MR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt. Het adviesrecht houdt in dat de school eerst advies moet vragen aan de MR. De school hoeft dat advies niet op te volgen, maar mag het naast zich neerleggen.

Geschillen en klachten in relatie tot de MR

Zoals ook al uit de korte taakomschrijving blijkt is het niet de taak van de MR om individuele geschillen tussen school, personeel en/of ouders te behandelen. Daarvoor heeft de school aparte procedures en regelingen.

Meer informatie over MR?

De MR doet jaarlijks verslag van zijn werkzaamheden in een jaarverslag. Tussentijds communiceert de MR als daar aanleiding toe is via de nieuwsbrief van de school en via deze website. Voor meer informatie over de organisatie, vergaderingen en werkzaamheden van de MR kunt u altijd contact met ons opnemen. Dat kan ook wanneer u bepaalde zaken onder onze aandacht wil brengen. U kunt ons aanspreken of een e-mail sturen naar: mr@ggsplein.nl. Voor meer informatie over taken en bevoegdheden van de MR: zie ook de website van Ouders en Onderwijs.
De planning van de vergaderingen staat op de agenda bij ‘praktische zaken’. Hier kunt u de agenda en stukken of de notulen lezen. Het jaarverslag van het afgelopen jaar vindt u hier.

Samenstelling MR GGS Plein

Ouders:
Douwe van Riet (voorzitter) 
Koos Marinus
Lea Schellekens
Onderwijzend personeel: 
Felix de Bont (notulist)
Roselein Maarleveld
April van Delden

Contact: mr@ggsplein.nl

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad; zeven scholen, een doel

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad bestaat uit afgevaardigden van de MR van al onze scholen. De GMR denkt mee en heeft advies- en instemmingsrecht over bovenschoolse zaken zoals de invoering van passend onderwijs en het ondersteuningsprofiel van de scholen.

Jaarplanning en notulen

Jaarplanning


Ouderbetrokkenheid

Op de Geert Groote School vinden we betrokkenheid van ouders heel belangrijk. Want wat is er nu leuker dan een actieve bijdrage te leveren aan de school waar uw kind met plezier naartoe gaat? Ouders kunnen helpen bij het organiseren van de jaarfeesten, ondersteuning geven bij leeslessen of handenarbeid en meegaan met kamp. Om dit alles te stroomlijnen hebben we op de Geert Groote School, net als op andere vrijescholen, contactouders.

CONTACTOUDERS

Contactouders (meestal twee per klas) zijn de spin in het web van een klas. Zij verzorgen de communicatie tussen ouders en leerkrachten. Is er hulp nodig bij een uitstapje of jaarfeest? Moet de alarmlijst gebeld worden? De contactouders zorgen dat alles geregeld wordt.
Tweemaal per jaar is er contactouderoverleg, samen met de schoolleiding. Dan worden alle lopende zaken besproken.

Ouderbijdrage

De Geert Groote School Plein wordt net als de andere scholen bekostigd door het Rijk. Het vrijeschool onderwijs kan echter niet bestaan zonder aanschaf van extra middelen en inzet van vakleerkrachten. De vergoedingen zijn helaas ontoereikend voor alle activiteiten die de vrije school bijzonder maken.

Samen met de MR is besloten dat er geen ouderbijdrage meer wordt gevraagd, vanaf nu ontvangt u vanuit de stichting Rudolf Steiner Pedagogie communicatie over giften en schenkingen. De giften worden besteed aan de jaarfeesten, euritmie, de bijzondere inrichting in de school en extra leermiddelen zoals periodeschriften, extra tekenmateriaal en verf. Elk jaar geeft de directie met de Medezeggenschapsraad een verantwoording van de uitgaven en het financiële beleid en kondigt aan wat de nieuwe beleidsdoelstellingen zijn.

Werken bij

Voor alle vacatures op vrije scholen in Amsterdam en Amstelveen: vrijescholenamsterdam/vacatures