Onze school

onze school

Naam & Locatie

Midden in Amsterdam Zuid staat de Geert Groote School 1, de ‘moeder-school’ van de vrijescholen in Amsterdam. In 1936 werd de Amsterdamse Geert Groote School geopend, de tweede vrijeschool in Nederland. Vanaf het prille begin van vrijeschoolonderwijs in deze stad herbergt ons schoolgebouw op het Hygiëaplein de kleuterklassen en onderbouw. Het gebouw ademt een lange vrijeschooltraditie en door de trappenhuizen klinken na 80 jaar nog altijd vrolijke kinderstemmen. De deuren staan ‘s ochtends wijd open voor alle kinderen die binnenstromen. De ouders van deze kinderen zijn de mede-dragers van onze school, samen met hen worden o.a. de jaarfeesten georganiseerd en gevierd. Het professionele team van leerkrachten en ondersteuners zorgt voor een harmonieuze sfeer in de school waarin voor elk kind de ruimte is om zich te ontwikkelen.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijeschoolonderwijs

Klassen

De kleuterklas

Voor kleuters is de vrijeschool leuk en leerzaam. Onze aanpak is het best te omschrijven als: langer spelen om beter te leren. Met de nadruk op fantasie en spel. De verschillende spelvormen bieden volop mogelijkheden om allerlei dingen te ontdekken én te ontwikkelen. De grove en fijne motoriek, de taal en dingen samen doen. Bij oudere kleuters, vijf- en zesjarigen, wordt het spel doelgerichter, meer leren. Aan de overgang van kleuter naar leerling wordt in de vrijeschool dan ook veel aandacht gegeven.

Op de vrijeschool staat de kleuterschool (groep 1 en 2) los van de onderbouw (groep 3 t/m 8). Voordat een kind van de kleuterschool naar de onderbouw gaat, onderzoeken we of het toe is aan die overgang. In dit leerrijpheidsonderzoek komt de ontwikkeling op het vlak van motorische, sociaal/emotionele en cognitieve vaardigheden aan bod. We kijken in hoeverre de vaardigheden leren lezen en rekenen zijn ontwikkeld, hoe het kind ruimtelijke begrippen en tijd beleeft en wat het niveau van logisch denken en ordenen is. Kortom; is het kind toe aan de overstap van leren vanuit de nabootsing (kleuters) naar leren via instructie (basisschool)?

De onderbouw

Belevend leren
Op de vrijeschool leer je met je hoofd, hart en handen. In de onderbouw van de vrijeschool gaat het er beweeglijk aan toe. In de rekenles zijn handen en voeten net zo actief als het hoofd, bij taal wordt getekend, gezongen, gereciteerd en toneel gespeeld. Steeds met het doel de leerstof bij de kinderen tot leven te brengen. Daarnaast zijn er vele stille momenten: als er verhalen worden verteld of tijdens het zelfstandig werken.

Het periodeonderwijs: verdieping van de lesstof
Vanaf de eerste klas krijgen onze leerlingen periodeonderwijs. Elke ochtend begint met de periodeles. Dat betekent dat het kind gedurende een aantal weken elke ochtend tot de eerste pauze, hetzelfde vak krijgt. In zo’n periode kan het kind vanuit zijn eigen interesse gaan leren en zich in een vak verdiepen. De periodeles is als een steen die in het water valt en steeds grotere kringen maakt. Sommige kinderen pakken al van alles op in de eerste kring rond de gevallen steen, anderen pakken iets uit de derde kring op. In onderwijstermen heet dit concentrisch leren. Aan het einde van de periode hebben de leerlingen, naar vermogen, dezelfde doelen behaald, maar de wegen naar die doelen zijn gedifferentieerd.

Oefenuren: het leerproces als een leerlijn
Naast de periodeles staan er oefenuren in het rooster. In deze tijd wordt hetgeen wat is aangeleerd in de periodes geoefend. Het periodeonderwijs valt onder concentrisch leren, bij de oefenuren spreken we van lineair leren. Bij deze vorm van lesgeven gaat het om de stapjes die kinderen zetten; de leerkracht neemt ze mee in het leerproces. De ene stap komt uit de andere voort: een kind kan pas gaan lezen als het de letters kent. Omdat het tempo waarin een kind de lesstof oppikt een individueel proces is, wordt er tijdens oefenuren binnen de klas op niveau gedifferentieerd.

Kunstzinnige vakken
Op de oefenuren volgen de kunstzinnige vakken. Schilderen, tekenen, vormtekenen en muziek worden meerdere keren per week gegeven, zowel in combinatie met het periodeonderwijs als met de werkplaats-/oefenuren.
Naast deze kunsturen krijgen de kinderen ook euritmie en gymnastiek; belangrijke vakken voor de motorische ontwikkeling van het kind. Bovendien bieden we de kinderen de gelegenheid zich met toneel, natuur & techniek en handvaardigheid bezig te houden.

Levensbeschouwing
Het onderwijs op de GGS is gebaseerd op de christelijke cultuur. De school hangt niet een specifieke religie aan. Door het onderwijs met eerbied voor de natuur en voor de wonderen van de mensheid en de aarde te geven, werken wij aan levensbeschouwelijke vorming. Daarnaast komen er door de jaren heen in de lessen van de periode geschiedenis verschillende wereldreligies aan bod.

Extra klas

De extra klas (plusklas) Geert Groote School Plein

We streven er op onze school naar dat ook de hoogintelligente en hoogbegaafde leerlingen zich gezien voelen in hun krachten en belemmeringen. We willen ze uitdagen om de eigen vermogens te verkennen en te vergroten. Dit bewerkstelligen we door de rekenstof en spellingstof te compacten en te verdiepen. Daarnaast werken we met verdiepende opdrachten tijdens het periode onderwijs (hoogbegaafdheidswaaier ‘in de roos’ van de begeleidingsdienst voor vrijescholen). Voor de leerlingen waarbij dit niet voldoende is, hebben we vanaf de 2e klas de extra klas (plusklas) waarin gewerkt wordt aan projecten buiten het curriculum (vaak projecten van pittige plustorens). Het gaat hierbij om leren leren, leren denken en leren (voor het) leven. Het werken aan doelen op al deze domeinen waarborgt een breed onderwijsaanbod waarmee recht wordt gedaan aan de specifieke leerbehoeften van hoogbegaafde leerlingen.

De omschreven doelen zijn allen lange termijn doelen. Het zijn dus streefdoelen die niet in één les of leeractiviteit gehaald kunnen worden. Lange termijn doelen zijn vaak te algemeen, te vaag en te weinig bruikbaar om daaruit leeractiviteiten voor hoogbegaafden af te leiden. Daarom maken we op de GGS1 gebruik van de concreter geformuleerde doelen van Jan van Nuland. Hij heeft de Leergebied Overstijgende Onderwijsdoelen Lijst (LOOD) gemaakt. Hij heeft zowel de doelen van SLO als de executieve functies en de vaardigheden van de 21e eeuw samengevat in de hieronder staande 9 competenties. Met iedere nieuw aangemelde leerling vanaf klas 2 heeft de leerkracht van de extra klas een kennismakingsgesprek waarbij onder andere de hele LOOD lijst samen wordt ingevuld. Deze wordt vervolgens met een andere kleur ingevuld door de eigen klassenleerkracht. Hieruit komen meestal een aantal potentiële werkpunten/groeiwensen uit. De leerling kiest 1-3 groeiwensen uit waar hij/zij zich in de extra klas en daarbuiten in zou willen ontwikkelen.

leren lerenleren denkenleren leven
OplossingsvermogenAnalytisch en kritisch denkvermogenZelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid
OrganisatievermogenCreatief en kritisch denkvermogenSamenwerkingsvermogen
Doorzettingsvermogen en oefenbereidheidReflectievermogenCommunicatievermogen

BSO

Voor de BSO werken wij samen met
Het Kleine Huis:
BSO Het Groote Huis
Hygiëaplein 7
1076 RN Amsterdam
06 – 17 46 41 73
020- 789 17 69
bso@hetkleinehuis.info

Vrije Peuterklas

De Vrije Peuterklas is voor ieder kind een leuke en bijzondere kennismaking met de vrijeschool. Met een dagelijks ritme van spelletjes doen, liedjes zingen en één keer in de week broodjes bakken. Alles wat je later in de vrije school tegenkomt, doe je hier ook, maar dan helemaal op zijn peuters.
Contactinformatie en aanmelden:
Stichting Vrije Peuterklassen Amsterdam
www.svpa.nl
administratie@svpa.nl
Locatie Hygieaplein: Hygiëaplein 47, 1076 RS Amsterdam


Kinderopvang 0-4 jr

Antroposofische kinderopvang vlakbij de Geert Groote School:
Het Kleine Huis aan het Plein
Hygiëaplein 7
1076 RN Amsterdam
kinderopvang@hetkleinehuis.info
Sandra Naaraat (leidinggevende): 06 – 17 45 53 12
Kantoor: 020- 789 17 69

Passend onderwijs

Alle vrijescholen zijn aangesloten bij een samenwerkingsverband, zodat voor specifieke hulpvragen expertise kan worden ingeroepen. Bovendien biedt Amsterdam een vrijeschool voor speciaal onderwijs, bedoeld voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Op de Tobiasschool krijgen de leerlingen in kleinere klassen extra steun en begeleiding.

De Geert Groote School is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen. Het doel van dit samenwerkingsverband is om zorg snel en dichtbij huis te organiseren. Passend Onderwijs gaat om maatwerk voor ieder kind. Waar heeft het kind de beste kansen: in het regulier onderwijs of in het speciaal (basis)onderwijs? Of wellicht in een combinatie van beide? Via het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen kunnen we een dekkende zorg voor uiteenlopende zorgbehoeften van de leerlingen bieden. Deze extra ondersteuning wordt rechtstreeks door het Samenwerkingsverband georganiseerd en betaald.

Meer weten over Passend Onderwijs?
www.swvamsterdamdiemen.nl
www.oog.nl

Oudersteunpunt: voor al uw vragen over passend onderwijs in Amsterdam-Diemen

Heeft u vragen over het onderwijs van uw kind? Stel deze vooral binnen onze school. Wilt u liever onafhankelijke informatie of advies? Neem dan contact op met het Oudersteunpunt passend onderwijs Amsterdam-Diemen. Medewerkers van het Oudersteunpunt denken graag met u mee, bijvoorbeeld over:

  • de ondersteuning die er voor uw kind op school mogelijk is
  • hoe u en uw kind een goede school kunnen kiezen, ook als uw kind extra hulp nodig heeft
  • welke scholen voor speciaal (basis)onderwijs er zijn
  • lastige situaties op school

U kunt het Oudersteunpunt bellen, mailen een appje sturen, of u kunt terecht bij de spreekuren van het oudersteunpunt/OCO in de stad. 

Website:               www.oudersteunpunt020.nl

Telefoon:              020-3306320

WhatsApp:           06-16004600

E-mail:                   info@oudersteunpunt020.nl